Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  141                                          06.06.2016г.                                        град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският Районен съд                                                                        наказателен състав

На втори юни                                                      през две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                              Председател: Мартин Кючуков               

Секретар Дарина Петрова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 596 по описа за 2016 година

                        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №11-01-912/22.03.2016г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл.23 ал.2 от Закона за счетоводството и на основание чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството е наложил на Ж. Ж. Д. ЕГН ********** ***, административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв.

Недоволна от така наложеното наказание е останала жалбоподателката, поради което го обжалва в срок. НП било незаконосъобразно и издадено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. За 2014г. бил извършен финансов одит от Сметната палата, като в Одитен доклад №****** било изразено становище, че финансовия отчет давал вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Община-Хасково към 31.12.2014г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. Сметната палата заверила финансовия отчет на Община-Хасково за 2014г. без резерв.

Изводите на АДФИ не били правилни. НП следвало да бъде отменено.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата –АДФИ-гр.София твърдят, че атакуваното НП било правилно и законосъобразно. Същото било издадено при правилно приложение и в съответствие с материалния и процесуалния закон.

Ето защото НП следвало да се потвърди.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно, че жалбоподателката Ж. Ж. Д. ЕГН ********** *** е била главен счетоводител на Община-Хасково през 2014г. и като такава същата съставила и подписала Финансовия отчет на Община-Хасково за 2014г.

По делото безспорно се установява, че с Договори рег.№147 и рег.№148 от 04.06.2014г., Община-Хасково закупила материали – седалки, оградни пана и колове за стадиона на града от „Мегадом“ ООД гр.София,  на обща стойност от 42 977,18 лв. Този разход бил осчетоводен като разход за текущ ремонт и в отчета за касовото изпълнение за 2014г. тази сума била посочена в параграф 10-30 – „Разходи за текущ ремонт“, вместо в параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. Не била увеличена и стойността на Стадион „Хасково“, за който били предназначени извършените доставки.

АНО е достигнал до извод за нарушение на чл.23 ал.2 от ЗСчетовдството.

По тази причина е бил издаден АУАН №11-01-912/05.10.2012г., в който е описана посочената фактическа обстановка. АУАН е бил съставен в присъствие на жалбоподателката  Ж. Ж. Д. и връчен лично.

Въз основа на него е издадено и атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпита на свидетелите М.Д. и П.Б., както и от съдържащите се в административната преписка писмени доказателства.

Тя де факто не е спорна по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

Разпоредбата на чл.23 от ЗСчет. предвижда, че Финансовите отчети се съставят на български език, с арабски цифри и в хиляди левове.

Този член няма втора алинея.

По-насетне чл.24 ал.2 от ЗСчет. предвижда, че вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти.

АНО е квалифицирал нарушението по несъществуващ текст на закона.

При това го е посочил 4 пъти в мотивите на наказателното постановление и изобщо не се касае за техническа грешка.

Ако отразеното като факти в мотивите на НП се приеме за вярно, то същото е следвало да бъде определено като нарушение по чл.24 ал.2 от ЗСчет.

Чл.23 ал.2 от ЗСчет., в редакцията му в сила от 01.01.2016г. не съществува.

Само на това основание НП е незаконосъобразно и като такова ще следва да се отмени.

                     Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-912/22.03.2016г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл.23 ал.2 от Закона за счетоводството и на основание чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството е наложил на Ж. Ж. Д. ЕГН ********** ***, административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                   Районен съдия:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.П.